• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Van de besloten vennootschap Praxas B.V., hierna te noemen “gebruiker” (van deze algemene voorwaarden), gevestigd en kantoorhoudende te Breda, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

           

Artikel 1 Definities

 

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in na te melden betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

-        gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden (Praxas B.V.);

-        wederpartij: de koper van goederen (van gebruiker) handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

        

         Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen (offertes/prijsopgaven) tot, acceptaties van respectievelijk alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij, strekkende tot verkoop
(en levering) van zaken, zulks in de meest ruime zin des woords.

De totstandkoming van een (koop)overeenkomst impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door wederpartij.

Wederpartij met wie eenmaal onder vigeur van onderhavige algemene voorwaarden zal zijn gecontracteerd, stemt alzo in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden (ook) op latere (nog te sluiten) overeenkomsten tussen gebruiker en wederpartij.

 

2.2    Eventueel door wederpartij zelf gehanteerde (eigen) Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.

In geval wederpartij in zijn acceptatie (aanvaarding) verwijst naar eigen c.q. andere algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De Algemene Voorwaarden van gebruiker zullen derhalve te allen tijde prevaleren boven die, welke (eventueel) door wederpartij plegen te worden gehanteerd.

 

2.3    Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing, nietig, vernietigbaar of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts die betreffende bepaling als niet geschreven (kunnen) worden beschouwd, doch zullen voor het overige deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

         Partijen zijn gehouden om alsdan (een) zodanige regeling(en) te treffen die het doel en de strekking van de terzijde gestelde bepaling(en) zoveel mogelijk recht doet.

 

2.4    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan geldig indien deze door gebruiker en wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

         Alzo overeengekomen afwijkingen zullen hoe dan ook niet automatisch (ook) gelden voor (op)volgende overeenkomsten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk toch mocht worden overeengekomen.

         In geval het bepaalde in een afzonderlijke overeenkomst c.q. aanbieding daartoe afwijkt van, c.q. strijdig is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden prevaleert het bepaalde in de betreffende overeenkomst c.q. aanbieding.

 

2.5    In alle gevallen waarin een overeenkomst met de wederpartij eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de rechtsbetrekking tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

 

         Artikel 3 Aanbiedingen / Totstandkoming Overeenkomst / Wijzigingen / Meerwerk

 

3.1    Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of anderszins zijn gedaan, geschieden vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders mocht zijn vermeld.

Gebruiker is gerechtigd een gedane aanbieding te herroepen.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nadere, mogelijkerwijs in de toekomst tussen partijen te sluiten (andere) overeenkomsten.

Elke aanbieding is (mede) gebaseerd op de (getrouwheid van de) door wederpartij terzake verstrekte mondelinge danwel schriftelijke informatie, gegevens, materialen en/of bescheiden, wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan, op gebruiker rust te dier zake geen eigen onderzoeksplicht.

 

3.2    Alle overeenkomsten binden gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door gebruiker zijn bevestigd, de overeenkomst door partijen is ondertekend danwel nadat gebruiker begin van uitvoering aan de te verrichten prestatie heeft gegeven.

 

3.3    Een afwijking van een gedane aanbieding kan gebruiker eerst dan binden, indien deze afwijking door gebruiker schriftelijk is bevestigd c.q. gebruiker zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 

3.4    Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijdens gebruiker is deze op geen enkele wijze gebonden aan beweerdelijk zijdens gebruiker mondeling gedane toezeggingen of aan beweerdelijke afspraken tussen wederpartij en ondergeschikte personeelsleden van gebruiker.

 

3.5    Wijzigingen in een totstandgekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

         Indien tijdens het verrichten van de overeengekomen prestatie blijkt dat het voor een behoorlijke (verdere) uitvoering noodzakelijk is om het overeengekomene te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

         Eventuele meerkosten ten gevolge van noodzakelijke wijziging c.q. aanpassing komen voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 4 Prijzen  

 

4.1    Gedane prijsopgaven zijn immer vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen.

         Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn opgegeven prijzen gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren, daaronder begrepen inkoopprijzen.

         Indien na het afgeven van een aanbieding of na het totstandkomen van een overeenkomst sprake mocht zijn van verhoging van één of meer van de betreffende kostprijsfactoren, bijvoorbeeld in geval van verhoging van belastingen, invoerrechten, wisselkoerswijzigingen, heffingen van overheidswege, het van kracht worden van kostenverhogende overheidsvoorschriften, verhoging van de prijzen van materialen, grondstoffen, verhoging van lonen of anderszins, is gebruiker gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

         Dusdanige toegestane verhoging van de prijs geeft wederpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren.

 

4.2    Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle aangeboden c.q. overeengekomen prijzen immer exclusief btw en andere eventuele heffingen van overheidswege, zo ook exclusief transport-, verpakkings-, afleverings-, service- en onderhoudskosten.

         De betreffende prijzen zijn vermeld in euro’s, tenzij anders aangegeven.

 

  • Een samengestelde aanbieding c.q. prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het    verrichten van een gedeelte van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig    deel van de voor het geheel afgegeven prijs.

Prijsopgaven c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

 

         Artikel 5 Aanvang Prestatie / Uitvoering overeenkomst/ Kosten Levering

 

5.1    De door gebruiker opgegeven leveringstermijn met betrekking tot de te verrichten prestatie heeft immer (slechts) als bij benadering te gelden en is derhalve geen zogenaamde fatale termijn in de zin van de wet, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

         De enkele overschrijding van een overeengekomen termijn, door welke oorzaak ook, betekent niet dat gebruiker in verzuim geraakt en verplicht gebruiker dan ook niet tot enigerlei vergoeding van de daardoor voor wederpartij ontstane schade, noch verkrijgt wederpartij daardoor enig recht tot ontbinding van de overeenkomst, dan wel geeft zulks aan wederpartij het recht haar eigen verplichting(en) uit hoofde van de tussen partijen bestaande overeenkomst(en) op te schorten.

         Eerst een schriftelijke ingebrekestelling met gunning van een redelijke termijn voor nakoming, die vervolgens niet wordt nagekomen, kan gebruiker onder omstandigheden in verzuim doen geraken.

         Een overeengekomen levertijd gaat overigens eerst dan lopen nadat gebruiker alle van wederpartij benodigde gegevens heeft ontvangen, in geval de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en daarenboven de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten op de wederpartij te verhalen.

 

5.2    Gebruiker zal de te verrichten prestatie naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

         Gebruiker is gerechtigd diens te leveren prestatie geheel danwel deels te laten verrichten door (een) derde(n).

         Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van een derde, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt en welke schade aan wederpartij ook is toe te rekenen.

 

5.3    Gebruiker is gerechtigd in gedeelten te presteren. Indien is overeengekomen dat de prestatie in fasen zal worden verricht kan en mag gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.   

 

5.4    Wederpartij zal te allen tijde moeten zorgen voor een goede en constante bereikbaarheid van de plaats(en) waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd.

 

5.5    Wederpartij is gehouden gebruiker uit zichzelf en onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang (kunnen) zijn.

 

  • Is aan wederpartij een monster of model getoond en/of verstrekt, dan wordt het    vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te            beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal         

  • Levering vindt plaats af fabriek gebruiker. Transport- c.q. bezorgkosten van de te    leveren goederen zijn voor rekening van wederpartij en worden aanvullend op de    overeengekomen prijs aan wederpartij in rekening gebracht.
     

         Artikel 6 Overmacht

 

6.1    Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden - van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet of niet langer kan worden gevergd - heeft gebruiker het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid - zo van toepassing - van het wel reeds uitgeoefende gedeelte van de overeenkomst, dan wel is gebruiker, in geval van tijdelijke overmacht, gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 2 maanden op te schorten, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

 

6.2    Indien na ommekomst van de voornoemde termijn van maximaal 2 maanden nog steeds sprake mocht zijn van onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmede gelijk te stellen omstandigheden, is gebruiker alsnog gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

 

6.3    Onder overmacht wordt ten deze verstaan iedere, van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid c.q. complex van omstandigheden de welke blijvend of tijdelijk verhindert dat gebruiker de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende verplichting(en) nakomt.

         Van overmacht is in elk geval (maar niet uitsluitend) sprake - naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan - indien gebruiker na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen, in geval van werkstaking of bedrijfsbezetting (bij gebruiker zo ook bij bedrijven waarvan gebruiker voor de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is), in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie, oorlog, waarbij Nederland al dan niet is betrokken, oorlogsgevaar, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, uitsluiting, stagnatie in de aanvoer van materialen bij gebruiker, verkeers (file) - of andere vervoersproblemen, brand, watersnood, waterschade, overstroming, uitzonderlijke weersomstandigheden en voorts alle overige van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheden binnen het bedrijf van gebruiker, dan wel binnen het bedrijf van haar (toe)leverancier(s).

 

6.4    Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker diens verbintenis had moet nakomen.

 

         Artikel 7 Betaling

 

7.1    Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een andere door gebruiker te bepalen en nader aan te geven wijze, bijvoorbeeld middels overboeking op een door gebruiker aan te duiden bankrekening.

 

7.2    Een reclamatie terzake een factuur dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij gebruiker te zijn ingediend, zulks op straffe van verval van recht daartoe.

         Wederpartij is in geval van reclamatie niet gerechtigd diens betalingsplicht op te schorten, dan wel een beroep te doen op compensatie (verrekening).

         Wederpartij is derhalve niet gerechtigd een gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 

7.3    Gebruiker heeft te allen tijde het recht gedurende de uitvoering van de overeenkomst maar ook reeds voorafgaande aan de tenuitvoerlegging, afdoende zekerheid voor de betaling van haar vordering(en) dan wel vooruitbetaling (geheel of ten dele), al dan niet in contanten, te verlangen.

         Bij weigering of onvermogen tot het stellen van passende zekerheid, bijvoorbeeld middels borgstelling, bankgarantie, (waar)borgsom dan wel geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden (zonder dat wederpartij deswege recht op schadevergoeding verkrijgt) en desgewenst - zo van toepassing - wel reeds geleverde zaken terug te nemen, een en ander onverminderd het recht van gebruiker op schadevergoeding.      

 

7.4    Bij niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim en komt gebruiker automatisch, derhalve zonder de noodzaak van een aanmaning of ingebrekestelling, de wettelijke (handels)rente toe vanaf de vervaldag van de betreffende factuur c.q. het overeengekomen tijdstip van betaling tot aan de dag der algehele voldoening.

         Alsdan worden ook alle overige vorderingen van gebruiker op wederpartij direct opeisbaar, voor zover zulks al nog niet het geval was, en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder afzonderlijke ingebrekestelling in.

         Betalingsverplichtingen van wederpartij jegens gebruiker zijn zogenaamde brengschulden.

 

7.5    In geval wederpartij diens betalingsverplichting niet, niet tijdig dan wel niet volledig nakomt, is deze daarenboven de door gebruiker vervolgens in alle redelijkheid te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd.

         Deze zogenaamde buitengerechtelijke kosten, de welke alsdan zijn aan te merken als vermogensschade (ex artikel 6:96, tweede lid, sub c Burgerlijk Wetboek) zijdens gebruiker, worden gefixeerd op een percentage ad 15% van het totaal verschuldigde, zulks onverlet het recht van gebruiker om aan te tonen dat deze vermogensschade in voorkomend geval een hogere beloopt dan 15% van het verschuldigde.

         Alle in redelijkheid door gebruiker te maken gerechtelijke kosten komen evenzeer integraal voor rekening van wederpartij, ook die kosten die door gebruiker in het kader van een aanhangige gerechtelijke procedure mochten worden gemaakt en die uitstijgen boven het uiteindelijk door de rechter vast te stellen bedrag ten titel van proceskostenveroordeling (de zogenaamde te liquideren proceskosten), dit laatste in de situatie waarin gebruiker volledig en dan wel voor het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld.

 

7.6    De door wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigd geworden rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan ook al vermeldt wederpartij zelf dat enigerlei betaling betrekking heeft op een (andere) factuur.

 

7.7    Gebruiker is in voorkomend geval gerechtigd tussentijds - in gedeelten - te factureren.

 

         Artikel 8 Naleving / Opslag / Risico / Eigendomsvoorbehoud / Retentierecht

 

8.1    Naleving van economische sancties en exportcontroles. Wederpartij erkent dat de Producten en gerelateerde technische gegevens en diensten onderworpen zijn aan de economische sancties en exportcontrolewetten van de Verenigde Staten, inclusief de U.S. Export Administration Regulations (EAR) en economische sanctieregels van het U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC). Wederpartij stemt ermee in alle relevante wetten met betrekking tot exportcontroles en economische sancties na te leven, en zal de Producten of gerelateerde technische gegevens en diensten niet exporteren, opnieuw exporteren of overdragen in strijd met de Amerikaanse of andere toepasselijke wetgeving. Wederpartij stemt ermee in de Producten of gerelateerde technische gegevens en diensten niet te exporteren, herexporteren of over te dragen naar een beperkt land of gebied (inclusief, vanaf de datum van deze Overeenkomst, de Krim, Cuba, Iran, Noord-Korea en Syrië), entiteit of persoon waarvoor een exportvergunning of andere overheidsgoedkeuring is vereist, tenzij een dergelijke vergunning of autorisatie op de juiste wijze is verkregen en het Bedrijf voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

8.2    In geval wederpartij - bij (af)levering van zaken - een en ander niet, niet tijdig of niet behoorlijk afneemt of wil afnemen, danwel nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van wederpartij op te slaan.

 

8.3    Het risico voor door wederpartij gekochte zaken gaat op deze laatste over op het moment waarop de zaken aan de wederpartij feitelijk worden geleverd en daarmee in de feitelijke macht van wederpartij worden gebracht.

         Behoudens het hierna gestelde in lid 3 van dit artikel zal ook de eigendom van de door wederpartij gekochte zaken op datzelfde moment overgaan.

 

8.4    In afwijking van het in de tweede volzin van het vorige lid bepaalde, geldt dat zolang wederpartij niet aan al diens verplichtingen jegens gebruiker terzake de betreffende overeenkomst, voorgaande overeenkomst(en) c.q. terzake vorderingen van gebruiker op wederpartij uit welke hoofde ook, heeft voldaan of daarvoor afdoende (voortdurende) zekerheid heeft gesteld, gebruiker zich de eigendom van alle verkochte en (af)geleverde zaken voorbehoudt.

         De eigendom van verkochte zaken gaat eerst dan op wederpartij over, zodra deze laatste aan al diens verplichtingen jegens gebruiker heeft voldaan.

         Voor het geval gebruiker diens eigendomsrechten daadwerkelijk wil uitoefenen, geeft wederpartij nu reeds voor alsdan een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan gebruiker c.q. een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

         Wederpartij is gehouden op eerste verzoek van gebruiker alle medewerking te verlenen aan effectuering van het terugneemrecht op straffe van verbeurte van een boete van 10% van het verschuldigde bedrag per dag zolang wederpartij te dier zake in gebreke blijft.

         Al de uit de effectuering van het terugneemrecht voortvloeiende kosten komen voor rekening van wederpartij, terwijl deze laatste jegens gebruiker daarenboven ten volle gehouden is de door gebruiker geleden schade (daaronder begrepen winstderving), ten gevolge van de niet-betaling, te vergoeden.

 

8.5    Door gebruiker geleverde zaken mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij door deze laatste worden doorverkocht, geleverd, be- en verwerkt c.q. gebruikt.

         Wederpartij heeft niet het recht om deze zaken op welke andere wijze ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of anderszins aan het verhaal van gebruiker te onttrekken.

         Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden, wederpartij is gehouden de polis op de eerste verzoek van en aan gebruiker ter inzage te geven.

         In geval van beslaglegging of dreigende beslaglegging bij wederpartij op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is wederpartij gehouden gebruiker hiervan terstond telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen.

 

         Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

9.1    Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens gebruiker - daaronder begrepen haar leidinggevende werknemers, doch uitdrukkelijk niet (daaronder begrepen) door gebruiker ingeschakelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren - is gebruiker nimmer aansprakelijk voor enigerlei door wederpartij te lijden schade.  

         De bewijslast met betrekking tot deze opzet of grove schuld zijdens gebruiker c.q. diens leidinggevend personeel ligt bij de wederpartij.

 

9.2    Onverlet het vorenstaande aanvaardt gebruiker nimmer aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden aangedragen gegevens.

 

9.3    In geval gebruiker aansprakelijk mocht blijken jegens wederpartij is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot zogenaamde direkte schade en is gebruiker nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan 2x het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake de betreffende prestatie waaruit de aansprakelijkheid mocht voortvloeien, dan wel, in geval de aansprakelijkheid van gebruiker mocht zijn verzekerd en de verzekeraar ook tot uitkering overgaat, maximaal ten belope van het door de verzekeraar daadwerkelijk uit te keren bedrag.

         Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

         Gebruiker is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige schade van wederpartij, indien deze schade is aan te merken als zogenaamde indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, stagnatieschade, winstderving, bedrijfs- of milieuschade c.q. schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

 

9.4    Wederpartij is gehouden gebruiker te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (een verzekeraar van wederpartij die ageert uit regres daaronder begrepen) met betrekking tot door gebruiker aan wederpartij geleverde zaken c.q. door gebruiker in het kader van de overeenkomst ten behoeve van wederpartij verrichte werkzaamheden c.q. verleende diensten, dientengevolge waarvan die derden schade mochten hebben geleden.

 

         Artikel 10 Reclamaties

 

10.1  Reclamaties terzake de kwaliteit van de geleverde zaken worden door gebruiker enkel dan in behandeling genomen indien zij binnen 7 dagen nadat zij aan wederpartij zijn gebleken of redelijkerwijs (dat wil zeggen bij normale controle) hadden kunnen blijken, schriftelijk, onder deugdelijke, gedetailleerde opgave van aard en omvang van de klacht aan gebruiker kenbaar zijn gemaakt, zulks op straffe van verval van recht.

         Tardieve reclamatie betekent dat de door gebruiker verrichte prestatie als aanvaard en goedgekeurd heeft te gelden. Wederpartij is gehouden het geleverde direct bij aflevering te (doen) onderzoeken op gebreken c.q. tekorten.

         Wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een en ander te inspecteren, teneinde na te kunnen gaan of de reclamatie al dan niet gegrond is.

         Indien een reclamatie gerechtvaardigd blijkt, is gebruiker uitsluitend gehouden tot (uit)levering van een andere, wel deugdelijke zaak, aanvullende levering c.q. wel juiste en correcte nakoming van de overeengekomen prestatie, een en ander zonder dat dit wederpartij daarenboven aanspraak geeft op enigerlei schadevergoeding.

 

10.2  Het indienen van een reclamatie ontslaat wederpartij niet van diens betalingsverplichtingen jegens gebruiker, noch geeft zulks wederpartij het recht diens betalingsverplichtingen vooralsnog op te schorten, laat staan de overeenkomst te ontbinden.

 

         Artikel 11 Annulering

 

11.1  In geval wederpartij een tot stand gekomen overeenkomst met gebruiker wenst te annuleren, is gebruiker desalniettemin toch gerechtigd om van wederpartij diens nakoming te verlangen.

 

11.2  In geval gebruiker in voorkomend geval toch kan en wil instemmen met annulering, zal gebruiker daaraan te allen tijde de voorwaarde verbinden dat wederpartij aan gebruiker vergoedt een op voorhand gefixeerd schadebedrag (ondermeer ter compensatie van te derven winst) ad 35% van hetgeen wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst aan gebruiker had dienen te betalen, dit laatste overigens onverlet het recht van gebruiker aanspraak te maken op een hogere schadevergoeding indien gebruiker kan aantonen een hogere dan de gefixeerde schadevergoeding ten gevolge van de annulering geleden te hebben.

         Daarnaast heeft gebruiker ook aanspraak op vergoeding van de door gebruiker in het kader van de geannuleerde overeenkomst onverhoopt nog te maken kosten.

         Het bovenstaande laat onverlet dat het gebruiker te allen tijde vrij staat om van wederpartij nakoming te verlangen en gebruiker derhalve nimmer gehouden in diens medewerking aan annulering te verlenen.

 

Artikel 12 Diversen: Ontbinding, Intellectuele Eigendom / Overdracht

 

12.1  Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke uit de met gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeit, zo ook in de situatie waarin gegronde vrees bestaat dat wederpartij diens (betalings)verplichtingen niet zal nakomen, alsmede in de situatie waarin wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard c.q. diens faillissement is aangevraagd, dan wel wederpartij zelf (al dan niet voorlopige) surséance van betaling of diens faillissement aanvraagt, besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van diens onderneming, alsmede indien een verzoek van wederpartij, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, ten laste van wederpartij enig beslag wordt gelegd, danwel wederpartij door onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen of delen daarvan verliest, wordt wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft gebruiker het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, op te schorten en/of - ook al was anders overeengekomen - voor verdere uitvoering aan de zijde van gebruiker van enige verplichting contante betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst(en) geheel dan wel ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat gebruiker tot enigerlei schadevergoeding te dier zake gehouden zal zijn, een en ander overigens onverminderd elk ander aan gebruiker toekomend recht, daaronder begrepen het recht van gebruiker op vergoeding van de door haar te lijden schade (vervangende schadevergoeding, daaronder begrepen winstderving) ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst, maar ook diens recht om, in plaats van ontbinding, nakoming (al dan niet met aanvullende schadevergoeding) te verlangen.

         In al deze gevallen is elke vordering die gebruiker op wederpartij bezit direct en volledig opeisbaar.

 

12.2  Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, althans naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, danwel zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet (meer) mag worden verlangd.    

 

12.3  (Eventuele) rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot geleverde zaken behoudt gebruiker zich uitdrukkelijk voor, wederpartij verkrijgt te dier zake geen enkele aanspraak, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

12.4  Het is wederpartij niet toegestaan - behoudens in geval van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker daartoe - om rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst aan derden over te dragen.

 

         Artikel 13 Toepasselijk Recht / Geschillen

 

13.1  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst (of aanbieding) waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing zijn of naar aanleiding van een nadere overeenkomst welke een uitvloeisel is van een zodanige overeenkomst, worden beheerst door Nederlands recht.

         Op alle overeenkomsten (en aanbiedingen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

13.2  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen in voorkomend geval uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

  • Alle geschillen uit de in het eerste lid bedoelde overeenkomst(en) of aanbieding voortvloeiend zullen met uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden   berecht door de bevoegde rechtbank van de plaats van vestiging van gebruiker,    onverminderd het recht van gebruiker om het geschil ter beslissing voor te leggen aan    de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de wederpartij, danwel de    volgens de wet of het (in voorkomend geval) toepasselijke internationale verdrag,    bevoegde rechter en onverminderd de mogelijkheid van partijen een voorlopige    voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, waar die    voorziening moet worden geëffectueerd.  

 

Verhuur:

 

Artikel 14 Object van deze overeenkomst


Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

Artikel 15 Duur van de overeenkomst

 

15.1 Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.

15.2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 16 Leveringstermijn


Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Artikel 17 Reclame en controle op goede staat van de goederen

 

         De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Artikel 18 Verplichtingen huurder

 

18.1  De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bediening- en overige voorschriften die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

18.2  De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde;
d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;

Artikel 19 Reparatie


Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 20 Waarborgsom

 

20.1  De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst.

20.2  De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie.

20.3 De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 21 Verzekering


De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 22 Schade en gebreken

 

22.1  De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

22.2  Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 

23.1 Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

23.2 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 24 Opzegging/ ontbinding

 

24.1 De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

24.2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie in rekening te brengen.

24.3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

24.4  Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.